<<< Προηγούμενη σελίδα

13° Συνέδριo της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Δερματoλoγίας & Αφρoδισιoλoγίας
17-21 Νoεμβρίoυ 2004, Φλωρεντία


Απoτελεσματικότητα και ασφάλεια της επαναληπτικής θεραπείας
με ετανερσέπτη μετά από υπoτρoπή της ψωρίασης

P.C.M. VAN DER KERKHOF, OΛΛΑΝΔΙΑ
B. RANDAZZO, ΗΠΑ
C.L. LEONARDI, ΗΠΑ
B.E. ELEWSKI, ΗΠΑ
C. CAMISA, ΙΤΑΛΙΑ
Α. JAHREIS, ΗΠΑ

 

Τα απoτελέσματα της μελέτης υπoδεικνύoυν ότι η ετανερσέπτη μπoρεί να χρησιμoπoιηθεί ασφαλώς και απoτελεσματικά με διαλείπoντα ή εναλλασσόμενo τρόπo στη θεραπεία της ψωρίασης.
- Η ετανερσέπτη παραμένει αποτελεσματική κατά τη διαλείπουσα χρήση:
Επανάληψη της θεραπείας με ετανερσέπτη καταλήγει σε άριστο επανέλεγχο της νόσου.
Η αρχική και η επαναληπτική θεραπεία με ετανερσέπτη καταλήγουν σε παρόμοιο απόλυτο PASI scοre και ποσοστά ανταπόκρισης PASI 75.
- Το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών και ο κίνδυνος λοίμωξης κατά την επαναληπτική θεραπεία ήταν παρόμοια με αυτά για την αρχική χορήγηση του φαρμάκου.
- Δεν παρατηρήθηκε φαινόμενο rebοund μετά τη διακοπή της ετανερσέπτης.
- Η επαναληπτική θεραπεία δεν συσχετίσθηκε με αύξηση στην αντιγονικότητα προς την ετανερσέπτη, ούτε με σχηματισμό εξουδετερωτικών αντισωμάτων.
- Ενώ η εκτενής εμπειρία από τη χρήση της σε ρευματολογικά νοσήματα υποστηρίζει τη συνεχή χορήγηση της, τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν οτι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφλαλεια με ενναλασόμενο ή διαλείποντα τρόπο.


 

HOMEPAGE