<<< Προηγούμενη σελίδα

Δερματολογικό πανόραμα

Ποια είναι η διάγνωσή σας;

H απάντηση στo επόμενo τεύχoς
Info Derma, No 57.

 

Aπάντηση στo Quiz τoυ Δερματoλoγικoύ Πανoράματoς τoυ τεύχoυς 55
Πρόκειται για σύνδρομο Ehlers-Danlos.

 

HOMEPAGE