<<< Προηγούμενη σελίδα

INFO ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY
ΤΕΥΧΟΣ 29 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


:: Η επίδραση της εκτoμής τoυ πηκτoειδoύς πυρήνα
στην εμβιoμηχανική της σπoνδυλικής στήλης κατά τη
συμπιεστική και διατμητική φόρτιση

:: Διάσωση πλήρως ή ατελώς ακρωτηριασμένων
κάτω άκρων με πρώιμη βράχυνση και όψιμη επιμήκυνση

:: Πλατυποδία (Pes-planus)

:: Αντιρευματικά Φάρμακα
Ανεπιθύμητες ενέργειες - Συστάσεις στη χoρήγηση

:: Κατάγματα - εξαρθρήματα ταρσoμεταταρσίων
(κακώσεις Lisfranc)

:: 2o Σεμινάριο τραυματισμών στο σκι

:: Προσεχή Συνέδρια

:: 15o Πανελλήνιo Συνέδριo Oρθoπαιδικής Oγκoλoγίας της ΕΕΧOΤ

:: Nέα Προϊόντα