<<< Προηγούμενη σελίδα

Επανάληψη της ανάλυσης των επιδημιολογικών
ευρημάτων του καρκίνου του πνεύμονα και
του παθητικού καπνίσματος.

COPAS JB, SHI JQ
BMJ 2000; 320:417-8


Μηνύματα
* Μια συστηματική ανασκόπηση των επιδημιολογικών μελετών για το παθητικό κάπνισμα υπολογίζει τον αυξημένο κίνδυνο του καρκίνου του πνεύμονα στους παθητικούς καπνιστές στο 24%.
* Υπάρχει σαφής απόδειξη στατιστικών αποκλίσεων στη δημοσίευση αυτών των μελετών.
* Η επανάληψη της ανάλυσης των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα στατιστικών αποκλίσεων στη δημοσίευση, μειώνει σημαντικά τον εκτιμώμενο σχετικό κίνδυνο.

Σύνοψη
Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου που βρίσκεται στο περιβάλλον (παθητικό κάπνισμα) είναι ευρέως αποδεκτό ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Όμως, διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταλήξει σε ποικίλες προβλέψεις για το μέγεθος του σχετικού κινδύνου.
Οι Hackshaw και συν., επανεξέτασαν τα αποτελέσματα 37 τέτοιων μελετών, οι οποίες εκτιμούσαν τον σχετικό κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα ανάμεσα σε γυναίκες που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, συγκρίνοντας αυτές που ο σύντροφός τους είναι ενεργός καπνιστής με αυτές που ο σύντροφός τους δεν κάπνισε ποτέ1. Από τις 37 μελέτες, οι 31 ανέφεραν αύξηση του κινδύνου, που ήταν στατιστικά σημαντική στις 7. Οι υπόλοιπες 6 μελέτες ανέφεραν αρνητικά αποτελέσματα.
Αναλύοντας αυτά τα αποτελέσματα με τη χρήση μεθόδων που δεν επηρεάζονται από τη στατιστική ανομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων μελετών, οι Hackshaw και συν. συμπέραναν ότι για τους παθητικούς καπνιστές υπάρχει συνολικός επιπλέον κίνδυνος 24% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 13% έως 36%)1. Αυτό αποτελεί ισχυρή επιδημιολογική απόδειξη της συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του πνεύμονα και του παθητικού καπνίσματος (Ρ<0,001).
Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης αναλύθηκαν εκ νέου και έγινε έλεγχος για στατιστικές αποκλίσεις. Με βάση τη νέα επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η αύξηση του κινδύνου για πνευμονικό καρκίνο στους παθητικούς καπνιστές εγγίζει το 15% και όχι το 24%.

Βιβλιογραφία
1. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumulated evidence on lung cancer and environmental tobacco smoke. BMJ 1997; 315:980-8.
2. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple graphical test. BMJ 1997; 315:629-34.
3. Egger M, Smith GD. Misleading meta-analysis. BMJ 1995; 310: 752-4.
4. Copas JB. What works: selectivity models and meta-analysis. J R Stat Soc Am 1999; 162:95-109.
5. Bero LA, Glantz SA, Rennie D. Publication bias and public health policy on environmental tobacco smoke. JAMA 1994; 272:133-6.

 

ΗΟΜΕPAGE