<<< Προηγούμενη σελίδα

Ευαισθητοποίηση στους αερογενείς
μύκητες και βαρύτητα του άσθματος


Ομάδα European Community Respiratory Health Survey
British Medical Journal 325, 21 Aug 2002
Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη βαρύτητα του άσθματος παραμένει ένα επίπονο και χρονοβόρο έργο. Ωστόσο, μόνο μέσω της αναγνώρισης και της πιθανής πρόληψης αυτών των παραγόντων θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα θεραπευτικά ζητήματα που τίθενται στο σοβαρό άσθμα. Η ευαισθητοποίηση έναντι των αερογενών αλλεργιογόνων θεωρείται ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς που διαιωνίζουν τη νόσο.
Ελάχιστες μελέτες στο παρελθόν επιχείρησαν να συσχετίσουν την ευαισθητοποίηση σε ποικίλα αλλεργιογόνα με τον βαθμό βαρύτητας του άσθματος. Στη μελέτη της ομάδας European Community Respiratory Health Survey, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, έλαβαν μέρος 30 ερευνητικά κέντρα, σε 6 απομεμακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές της γης. Εξετάστηκαν 1132 ασθματικοί ασθενείς, ηλικίας 20-44 ετών. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που μετρήθηκαν ήσαν η σπιρομετρική απόδοση (FEV1), ο αριθμός των ασθματικών κρίσεων, οι ημέρες νοσηλείας ανά έτος και η χρήση κορτικοειδών κατά το τελευταίο 12μηνο. Το αλλεργικό τους προφίλ εξετάσθηκε με δερματικά prick test στους μύκητες (Alternaria alternata, Cladosporium herbarum), στο τρίχωμα της γάτας, στις γύρεις και στα ακάρεα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν τη σημαντική σχέση της ευαισθητοποίησης έναντι των αερογενών μυκήτων και της βαρύτητας του άσθματος. Στο σχήμα 1 καταγράφονται τα odds ratios της παραπάνω συσχέτισης για τις 6 περιοχές του κόσμου, που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα ήσαν παρόμοια στις διάφορες περιοχές. Η βαρύτητα του άσθματος συσχετίσθηκε, επίσης, με την ευαισθητοποίηση στο άκαρι Dermatophagoides pteronyssinus, αλλά όχι στο τρίχωμα της γάτας. Η ευαισθητοποίηση αποκλειστικά έναντι των μυκήτων υπήρξε εξαιρετικά σπάνια. Λόγω της έκτασης και της μεθοδολογίας της, η μελέτη αυτή προσθέτει μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί στο μέλλον. Η χρήση των δερματικών δοκιμασιών (prick test) για την εκτίμηση της ευαισθητοποίησης αποτελεί έναν περιορισμό της μελέτης, εφόσον παρέχει τόσο ψευδώς θετικά, όσο και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και, άρα, απαιτεί ερμηνεία κατά την οποία πρέπει να αξιολογηθεί μεθοδικά το ατομικό ιστορικό του ασθενούς.

 

ΗΟΜΕPAGE