Η πρώτη συγκριτική μελέτη μεταξύ της θεραπείας
με μεταβαλλόμενη δοσολογία
βουδεσονίδης/φορμοτερόλης
και του σταθερού συνδυασμού
σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης
στο μέτριο προς σοβαρό άσθμα


AALBERS P, BACKEV V, KAVA TTK, OMENAAS ER,
Bergqvist PBF, Sandstrom T


<<< Προηγούμενη σελίδα

Curr Med Res Opin 2004; 20(2) 225-240


Εισαγωγή
Οι πρόσφατες οδηγίες για τη θεραπεία του άσθματος συνιστούν εξατομικευμένη και ευέλικτη θεραπευτική προσέγγιση1. Οι ασθενείς εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό να προσαρμόσουν τη δοσολογία τους με βάση τις διακυμάνσεις του άσθματος. Η δοσοεξαρτώμενη σχέση και το προφίλ ασφάλειας των συστατικών του Symbicort¨ (βουδεσονίδη-φορμοτερόλη) επιτρέπει την προσαρμογή της δοσολογίας ανάλογα με τις διακυμάνσεις της νόσου. Έτσι, η δόση που λαμβάνουν οι ασθενείς μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με την ίδια πάντα συσκευή, όταν αυτό είναι απαραίτητο2-5. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι το Symbicort¨ όταν χορηγείται με μεταβαλλόμενη δοσολογία (ΜΔ) ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς, ελέγχει γρήγορα και αποτελεσματικά το άσθμα με λιγότερο συνολικά φάρμακο συγκριτικά με τη χορήγησή του σε σταθερή δοσολογία (Symbicort¨ ΣΔ: 2 εισπνοέςx2)6.

Ασθενείς και μέθοδος
Σχεδιασμός της μελέτης (σχήμα 1)
Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή/ανοιχτή, δύο φάσεων, πολυκεντρική μελέτη, διάρκειας 7 μηνών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εισαγωγής οι ασθενείς συνέχισαν τη θεραπεία που ήδη λάμβαναν με εισπνεόμενα στεροειδή.
1η φάση: Η διπλή-τυφλή περίοδος διάρκειας ενός μήνα χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση χορήγησης σταθερών δοσολογιών (ΣΔ). Όλοι οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στις ομάδες Symbicort¨ ΜΔ (μεταβαλλόμενη δοσολογία) και Symbicort¨ ΣΔ (σταθερή δοσολογία), έλαβαν σε αυτή τη φάση Symbicort¨ ΣΔ.
2η φάση: Μετά το τέλος της πρώτης φάσης, οι ασθενείς της ομάδας Symbicort¨ ΜΔ που πληρούσαν τα κριτήρια αποκλιμάκωσης της δόσης (step down) μείωσαν τη δόση σε 1 εισπνοή το πρωί και 1 εισπνοή το βράδυ.
Κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης, οι ασθενείς της ομάδας Symbicort¨ ΜΔ μπορούσαν προσωρινά να αυξήσουν τη δόση τους σε 4 εισπνοές, 2 φορές την ημέρα, όταν η κατάστασή τους παρουσίαζε επιδείνωση. Οι ασθενείς λάμβαναν τερβουταλίνη ή σαλβουταμόλη ως ανακουφιστικό φάρμακο.

Πίνακας 1. Κριτήρια για την αυξομείωση της δόσης στους ασθενείς της ομάδας Symbicort MΔ

Προσαρμογή της δόσης
Μείωση (step down) σε 1 εισπνοή 2 φορές την ημέρα
(δυνατή μόνο κατά το τέλος της διπλής-τυφλής περιόδου)
εάν πληρούνταν τα κριτήρια:
Αύξηση (step up) σε 4 εισπνοές 2 φορές την ημέρα
για 7-14 ημέρες* εάν πληρούνταν τα κριτήρια:

Κριτήρια
Κατά τη διάρκεια των 7 τελευταίων ημερών της διπλής-
τυφλής περιόδου:
- <_1 εισπνοή ανακουφιστικού φαρμάκου σε
<_2 ημέρες και
- απουσία νυχτερινών αφυπνίσεων
Σε δύο συνεχόμενες ημέρες:
- >_3 εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου/ημέρα ή
- νυχτερινές αφυπνίσεις

*Οι ασθενείς που είχαν αυξήσει προσωρινά τη δοσολογία μείωναν ξανά τη δόση, εάν για 2 συνεχόμενες ημέρες λάμβαναν
<_1 εισπνοή/ημέρα ανακουφιστικού φαρμάκου και δεν είχαν νυχτερινές αφυπνίσεις.


Πλάνο κλιμακωτής αυξομείωσης της δοσολογίας στην ομάδα της μεταβαλλόμενης δοσολογίας Symbicort¨ (ΜΔ) (σχήμα 2)
Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών
- Ασθενείς 12 ετών και άνω με άσθμα που παρουσίαζαν συμπτώματα παρά τη λήψη θεραπείας.
- Θεραπεία με εισπνεόμενα στεροειδή για >_3 μήνες σε ημερήσια δόση 500-1.200 μg πριν την εισαγωγή στη μελέτη.
- FEV1 >_50% της προβλεπόμενης φυσιολογικής προ-βρογχοδιαστολής.
- Μέση PEF 50-85% της PEF μετά από βρογχοδιαστολή.
- Συνολική βαθμολογία ημερήσιων συμπτωμάτων >_1 για τουλάχιστον 4 από τις 7 ημέρες της αρχικής περιόδου (run-in).


Παράμετροι αξιολόγησης
- Παροξύνσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται: per os στεροειδή για >_3 ημέρες, επίσκεψη στα επείγοντα και/ή εισαγωγή στο νοσοκομείο.
- Χρήση φαρμάκου ανακούφισης.
- Συμπτώματα.

Αποτελέσματα

Συνολικός αριθμός παροξύνσεων (σχήμα 3)
- 40% λιγότερες παροξύνσεις με τη μεταβαλλόμενη χορήγηση Symbicort¨ (ΜΔ) σε σύγκριση με τον σταθερό συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης.

Ανακουφιστικό φάρμακο και συμπτώματα
άσθματος κατά τη διάρκεια των παροξύνσεων

(σχήμα 4)
- Με τη μεταβαλλόμενη χορήγηση Symbicort¨ (ΜΔ) οι ασθενείς είχαν λιγότερα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ανάγκη επιπρόσθετης λήψης βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου.
- Το προφίλ των παροξύνσεων, με βάση τη χρήση ανακουφιστικού φαρμάκου και τα συμπτώματα, δείχνει ότι η βαρύτητά τους ήταν ηπιότερη στην ομάδα της μεταβαλλόμενης χορήγησης Symbicort¨ (ΜΔ) από ότι στην ομάδα σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης ΣΔ.

Συνολική λήψη του υπό μελέτη φαρμάκου

- Οι ασθενείς της ομάδας μεταβαλλόμενης δοσολογίας Symbicort¨ (ΜΔ) έλαβαν λιγότερο φάρμακο (μέσος αριθμός εισπνοών/ημέρα) σε σύγκριση με την ομάδα σταθερής δοσολογίας Symbicort¨ (3,4 vs 4 εισπνοές/ημέρα, p<0,001).
- Οι ασθενείς του Symbicort¨ ΜΔ έλαβαν μέση ημερήσια δόση βουδεσονίδης 544 μg και οι ασθενείς του σταθερού συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης έλαβαν αντίστοιχα 500 μg φλουτικαζόνης.

Συμπεράσματα

Το Symbicort¨ χορηγούμενο σε μεταβαλλόμενη δοσολογία (ΜΔ) με βάση τα συμπτώματα των ασθενών, είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση των παροξύνσεων σε σύγκριση με τη χορήγηση σκευασμάτων σε σταθερές δόσεις.

Κλινική σημασία

Το Symbicort¨ χορηγούμενο σε μεταβαλλόμενη δοσολογία είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το σταθερό συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης στον έλεγχο των διακυμάνσεων του άσματος.

Βιβλιογραφία
1. Global Initiative for Asthma (GINA). Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2002 (Publication No. NIH-NHLI 02-3659).
2. Busse WW, et al. J Allergy Clin Immunol 1998; 101:457-463.
3. Palmqvist M, et al. Eur Respir J 1997; 10:2484-2489.
4. Rosenborg J, et al. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56:363-370.
5. Jenkins C, et al. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167:A892.
6. Stallberg B, et al. Int J Clin Pract 2003; 57(8):656-661

ΗΟΜΕPAGE