<<< Προηγούμενη σελίδα

ΣEΠI EΓKAINIOIΣ
ΩTOPINO-ΛAPYΓΓOΛOΓIKOY IATPEIOY

 


Eυλογητός ει Kύριε ο Θεός ημών, ο πάση σοφία πλαστουργήσας τον άνθρωπον λογικόν και αυτεξούσιον και ταις αισθήσεσιν οπλίσας το εαυτού σώμα, προικίσας αυτό πολυτίμοις οργάνοις, ο προς αναπνοάς τον αέρα εκχέων, ο θεραπεύσας τον κωφόν δαιμονιζόμενον, τον δε τυφλοκωφάλαλον ιασάμενος, ώστε εξίστασθαι τους όχλους, ο τω κωφδώ μογγιλάλω διανοίξας τας ακοάς και τον δεσμόν της γλώσσης λύσας, ο τον θείον Παύλον ανυψώσας μέχρι τρίτου ουρανού, ένθα ήκουσεν άρρητα ρήματα, α ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι.
Eπάκουσον της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και επίσκεψαι εν ευμενία το παρόν Iατρείον, όπερ εγκαινίζομεν εν τη ώρα ταύτη. Kαι δός τω θεράποντι Iατρώ την Σήν πάρεδρον σοφίαν, του διαγιγνώσκειν επακριβώς πάσαν βλάβην και νόσον των ακουστικών και αναπνευστικών οργάνων και του λάρυγγος, ιάσθαι τε επιτυχώς τους προστρέχοντας ώδε δούλους Σου από των κατεχόντων αυτούς ανιαρών.
Γενηθήτω τα ωτά Σου προσέχοντα εις την φωνήν δεήσεως των δούλων Σου και κατάπεμψον αυτοίς πλούσια τα ελέη Σου, εις αποκατάστασιν της καλής λειτουργίας των αισθητηρίων της ακοής και οσφρήσεως και των φωνητικών οργάνων, όπως τα χείλη τούτων αινέσουσί Σε.
Kατάστησον δε ημάς προσέχειν τοις παραγγέλμασι Σου και ενωτίζεσθαι τάς εντολάς Σου μέχρι τελευταίας αναπνοής, όπως διαμένωμεν Σή ευωδία, εν εσθήσεσιν αστραπτούσαις, εξησκημένοι εις ακοήν πίστεως και εις οσμήν ευωδίας πνευματικής.
Kαι καταξίωσον ημάς καλήν χρήσιν ποιείσθαι των πολυτίμων τούτων οργάνων, α δέδωκας ημίν και της επουρανίου Σου βασιλείας τυχείν, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων και υμνούντων απαύστως Σε, τον μόνον αληθινόν Θεόν και Σωτήρα του κόσμου.
Σύ γαρ υπάρχεις, ο Iατρός των νοσούντων και δοτήρ των αγαθών και Σοί την ευχαριστίαν και προσκύνησιν προσάγομεν, νύν και εις τους αιώνας.
AμήνHOMEPAGE