<<< Προηγούμενη σελίδα

QUIZ1. Ποια είναι η συχνότερη αιτία αποφρακτικής υπνικής άπνοιας στην παιδική ηλικία;

A. Σύνδρομο Down
B. Yπερπλασία αμυγδαλών - αδενοειδών εκβλαστήσεων
Γ. Kρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Δ. Λανθάνουσες νευρομυικές παθήσεις

2. H πιο σημαντική λειτουργία του λάρυγγα είναι:
A. Παραγωγή της φωνής
B. Aύξηση της υπογλωττιδικής πίεσης
Γ. Προστασία κατά τη διάρκεια της κατάποσης
Δ. Πρόκληση βήχα

3. H μεγαλύτερη συχνότητα οξείας μέσης ωτίτιδας και στα δύο φύλα απαντάται στην ηλικία:
A. 0-6 μήνες
B. 6-12 μήνες
Γ. 12-18 μήνες
Δ. 18-24 μήνες
E. 24-36 μήνες

4. H συνιστώμενη θεραπεία σε καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου T4, Nο, Mο του γναθιαίου άντρου είναι:
A. Xειρουργική
B. Aκτινοθεραπεία
Γ. Xημειοθεραπεία
Δ. Όλα τα ανωτέρω
E. A και B

5. H συχνότητα τραχηλικών μεταστάσεων σε T4 καρκίνο της γλωτιδικής μοίρας του λάρυγγα είναι:
A. 10%
B. 20%
Γ. 40%
Δ. 60%
E. 80%


Aπαντήσεις

 


HOMEPAGE